INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Sawkiewicz SK PLUS
  ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

 • Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą adresu e-mail: biuro@skplus.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Panią /Pana zgody do celów aktualnych i przyszłych działań biznesowych, Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją przepisów obowiązującego prawa, tj. prowadzenia rejestrów księgowych i archiwizowania dokumentacji,

  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub przez stronę trzecią, tj. w ramach prowadzenia działalności biznesowej, ewentualnie w przypadku nienawiązania współpracy.

  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w innym celu niż powyżej wymienione, zostanie Pan/Pani o tym poinformowana.

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

  • Biuro rachunkowe,

  • Dostawcy usług informatycznych i logistycznych,

  • Podmioty oraz organy uprawnione na mocy przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji współpracy, w tym umowy i roszczeń z nią związanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niepodjęcia współpracy lub jej zakończenia Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w najkrótszym możliwym terminie. W sytuacji gdy przetwarzanie danych dokonywane było na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 • Posiada Pani/Pan:

  • prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

  • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

  • prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

  • prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

  • prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 22 RODO).

 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wysyłane do krajów trzecich.

 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy, w tym zawarcia umowy. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie umowy lub nawiązanie współpracy.